Başbakan Erdoğan’a Hekim Örgütlerinden Mektup

12.07.2013
İngilizceden çeviren: Translators For Justice
Kaynak: https://s3.amazonaws.com/PHR_other/Letter-to-PM-Erdogan-July2013.pdf

Sayın Başbakan Erdoğan,

Hekimler olarak, Türk hükümetinin, gereksiz şekilde aşırı güç uygulayarak barışçıl protestoları bastırmaya çalışması, uluslararası tıbbi etik standartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kanunlarına uygun olarak cesurca yaralılara yardım eden bağımsız medikal personele kasten müdahale etmesi konularındaki derin endişelerimizi belirtmekteyiz. Herkesin barışçıl bir şekilde toplanma ve ifade özgürlüğünü, sağlık hakkını, işkence ve diğer tüm insanlık dışı, küçük düşürücü müdahale veya cezalara maruz kalmama hakkını destekliyoruz. Maalesef, barışçıl olan Gezi Parkı protestoları sırasında gerekli olmadığı halde protestoculara karşı şiddet içeren müdahaleler olması, tüm Türkiye çapında protestoların yayılmasına sebep oldu. Polis tarafından aşırı ve orantısız güç kullanımının devam etmesi, protestocuların ve ilk tıbbi yardımda bulunanların sabıkalı olarak değerlendirilmesi yalnızca protestoların büyümesine ve polis şiddetinin artmasına yol açtı.
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları İçin Hekimler örgütü şunları gösteren tıbbi kanıtlar elde etmiştir.
• Polis, göz yaşartıcı gaz kapsüllerini, protestocuların üzerine direkt olarak yakın menzilden atmak ve kapalı veya çıkışın mümkün olmadığı yerlerde kullanmak suretiyle, yüz binlerce protestocuya karşı silah olarak kullanmıştır. Kayıtlı olarak 130,000 kutu protestoculara karşı kullanılmıştır.
• Polis protestocuların üzerine direkt olarak yakın menzilden plastik mermi atmış ve hakiki mühimmat kullanmıştır. Göz yaşartıcı gaz ile karıştırılmış tazyikli su püskürten TOMA’lar kullanmış, yüzlerce protestocuyu darp etmiş ve yasadışı şekilde alıkoymuştur.
• 2 Temmuz 2013 itibariyle, Türk Tabipleri Birliği göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, tazyikli su, darp ve hakiki mühimmat sebebiyle oluşan yaralanmalara dair 8000’den fazla tıbbi bilgi toplamıştır. 59 protestocu ciddi şekilde yaralanmış, 11 farklı protestocu ise gözünü kaybetmiştir. Polisin orantısız ve aşırı güç kullanımı sebebiyle 5 sivil kişinin ölümü gerçekleşmiştir.
• 10 Temmuz 2013 itibariyle, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul Protokol standartlarına göre yaralı protestocuların yaklaşık 200 adet medikal değerlendirmesini yürütmüş bulunmaktadır. Her durumdaki fiziksel ve psikolojik deliller işkence ve/veya yanlış müdahale ile tutarlıdır.
• Ek olarak, polis ve diğer kolluk kuvvetleri, açıkça kimliği teşhis edilebilecek bağımsız tıbbi personele, kasti olarak göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, plastik mermi ile müdahale etmiştir. Polis, birçok hekim ve tıbbi personeli, yaralananlara acil medikal yardım uygulamaları nedeniyle darp etmiş ve yasadışı olarak alıkoymuştur.
• Sağlık Bakanlığı’nın yaralı göstericilere yeterli tıbbi yardım uygulayamamakla kalmayıp –depremlerde ve diğer acil tıbbi durumlarda olduğu gibi- tıbbi personelden yaralanan göstericilerin ve bu yaralılara tıbbi yardım sağlayan personelin isimlerinin bildirilmesini istemesi, bizi derinden endişelendirmektedir.
• Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanması gereken acil yardım hizmetlerinin eksikliği sebebiyle, binlerce bağımsız hekim ve tıbbi personel bireysel olarak ve Türk Tabipleri Birliği aracılığıyla acil yardım hizmeti sağlamıştır.
• Sağlık Bakanlığı’nın parlamentoya sunmuş olduğu kanun tasarısının geçerli olması durumunda, yalnızca göstericilere değil, acil yardıma ihtiyacı olan herkese acil tıbbi yardım tedarik edilmesi suç olarak kabul edilecektir. Böyle bir düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun, tıbbi personelin ihtiyacı olanlara acil tıbbi yardım sağlama zorunluluğunu yerine getirmemesini suç kabul eden 97. ve 98. maddeleriyle tamamen çelişmektedir.
• Ayrıca, 8 Temmuz 2013 tarihinde Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası genel sekreteri, diğer 35 Taksim Dayanışma Platformu üyesi ile birlikte Gezi Parkı yolunda iken alıkoyulmuştur. Ali Çerkezoğlu’nun evi izinsiz bir şekilde aranmış ve kendisi üç günden uzun süreliğine alıkoyulmuştur.
Başbakan Erdoğan ve Türk hükümetini aşağıda belirtilen gereklilikleri gerçekleştirmeye çağırıyoruz
• Barışçıl toplantılar ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin suç olarak nitelendirilmesi ve aşağılanması politikalarını bitirin.
• Acil olarak Türkiye’deki tüm göz yaşartıcı gaz kullanımını sona erdirin. Bu gaz silah olarak aşırı bir şekilde büyük kitleler üzerinde kullanılmış ve yıkıcı sağlık sorunlarına sebep olmuştur.
• Barışçıl protestolara karşı uygulanan tüm şiddet içeren müdahaleleri yasaklayın ve her zaman gereklilik, orantılılık (minimum seviyede güç), yasallık ve hesap verilebilirlik gibi prensipler üzerine kurulu kuvvet kullanımı için Birleşmiş Milletler standartlarına saygı gösterin.
• Acil olarak barışçıl gösteri yapma haklarını kullanıp gözaltına alınan kişileri serbest bırakın ve devam edecek gözaltlarını durdurun.
• Acil durumlarda tıbbi personelin ihtiyacı olanlara gerekli tıbbi yardım sağlamamasını suç sayan Türk Ceza Kanunu’nun 97. ve 98. maddelerine uyun ve acil yardım gerektiren durumlarda bağımsız tıbbi personel tarafından tıbbi yardım tedarik edilmesini suç kabul eden yeni düzenlemeyi askıya alın.
• Yaralı protestoculara yardım eden sağlık personeline yapılan tüm saldırıları yasaklayın.
• Yaralı protestocuların ve bu yaralılara tıbbi yardımda bulunan personelin isimlerini yetkililere bildirmeyi gerektiren Sağlık Bakanlığı genelgesini yürürlükten kaldırın.
• Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın bağımsızlığını ve özerkliğini, sağlık alanına ve Türk vatandaşlarının insan haklarına yaptıkları önemli katkılardan dolayı destekleyin. Bu organizasyonlar uluslararası sağlık toplulukları tarafından saygınlıkları ve yaptıkları işlerin kalitesi sebebiyle fazlasıyla saygı görmektedir.
• Tüm şimdiki ve gelecekteki kolluk kuvvetleri üyelerinin kuvvet kullanımı konusunda açık ve anlaşılır bir eğitim almasını ve bu hususta uluslararası kurallara uyulmasını kesin olarak sağlayın.
• Aşırı güç kullanımından ve insan hakları ihlallerinden sorumlulara karşı etkin çalışan bir hesap verilebilirlik mekanizmasının varlığını kesin olarak sağlayın.
Ayrıca tüm uluslararası toplulukları
• Türkiye’ye göz yaşartıcı gaz satışını yasaklamaya
• Türkiye’ye karşı uygulanan politikaların temel insan haklarını desteklemesine ve tıbbi tarafsızlığa saygı duymaya
çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Donna McKay, İnsan Hakları İçin Hekimler Genel Direktörü
Dr. Otmar Kleiber, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Alman Tıp Örgütü (Bundesärztekammer, GMA) Başkanı
Dr. Katrin Fjeldsted, Avrupa Doktorları Daimi Komitesi

İlgililer:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı 06689 Çankaya, Ankara, Türkiye.
Telefon: +90 312 470 11 00, Faks: +90 312 470 24 33; E-posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek
TBMM 06543 Bakanlıklar – Ankara, E-posta: baskanlik.tbmm.gov.tr, cemil.cicek@tbmm.gov.tr
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Mithatpaşa Cad. No: 306434 Sıhhiye / Ankara
Telefon: +90 312 585 10 75, E-posta: ozelburo@saglik.gov.tr
İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay,
Telefon: +90 312 415 40 15, Faks: +90 422 12 19, E-posta: besir.atalay@tbmm.gov.tr
İçişleri Bakanı Muammer Güler, İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar / Ankara
Telefon: +90 312 422 40 00, E-posta: ozelkalem@icisleri.gov.tr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s