شاهد تاریخ بودن، فراگیری از جوانان

02.06.2013
Translated from English by: Translators for Justice
منبع اصلی: http://www.radikal.com/tr/turkiye/iste-kapatilan-ntv-tarihin-yayimlanmayan-editor-yazisi-1140079

سرمقاله  شماره ویژه نشریه ان. تی. وی. تاریخ که از چاپ آن جلوگیری شدنشریه علمی و پرخواننده ان. تی. وی. تاریخ پنجاه و چهارمین شماره خود را به جنبش مقاومت قزی اختصاص داد. چاپ این شماره به طوری غافلگیرانه در لحظه آخر متوقف شد. این نشریه به طور متوسط سی و پنج هزار نسخه فروش دارد ومتعلق به گروه دوگوش (Doğuş) یکی از بزرگترین  صاحبان رسانه در ترکیه است. در زیر طرح جلد و ترجمه سرمقاله این شماره چاپ نشده را مشاهده می کنید.

 NTV tarih

آنها جسور بودند ولی عاقل. منفرد بودند ولی متحد. یکه و تنها بودند ولی انبوه. ما آنها را به این شکل نمی شناختیم. شاید خودشان هم خودشان را اینگونه نمی شناختند. وقتی آنها را برای اولین بار در پارک قزی، پیش از آنکه چادرهایشان به آتش کشیده شود، دیدم، با خود اندیشیدم “چقدر متواضع و یکدست هستند”. آن زمان حتی  به ذهنم خطور هم نمی کرد که این بچه ها آغازکننده وسیعترین جنبش خودجوش در تاریخ ترکیه خواهند بود.

در پایان، آنها سه چهار چاپولینگ (به معنی غارتگر، لفظی که نخست وزیر با آن آنها را مورد خطاب قرار داد) نبودند. ولی با این وجود همان جوانانی هم نبودند که ما – بزرگترها- آنها  را بیسواد، بی فرهنگ، سبک سر، بی خبر، فاسد، بی اطلاع از تاریخ و گذشته خود، بی تربیت، خودخواه و بی علاقه به امور سیاسی می دانستیم.

نه… نبودند… آنها اول خود را به خود و سپس به تمام جهان ثابت کردند. ما نه تنها قادر به درک جنبش آنها نبودیم بلکه احتمال بروز آن را هم نتوانستیم حس کنیم. مضحکه شوخ طبعی آنها شدیم و حتی در روش های ارتباطی آنها توانایی این را نداشتیم که نقش پست چی را به عهده بگیریم.

در مقایسه با مطالبات هماهنگ و شعارهای خیابانی این چنین جوانانی، تمام سازمانها، موسسات و افرادی که می کوشند مسایل سیاسی را به نحوی که خود می خواهند و بر اساس نظرات سیاسی خود تعبیر کنند به گذشته تعلق دارند. برخی از سخنگویان پیشرفت خواه، چپ گرا، لیبرال و گروه های ملی گرا تلاش کردند که از این جوانان افسانه ای انقلابی بسازند و آنها را به سمت خود بکشانند. رهبران اصول گرا، راست گرا، و طرفدار هویت اسلامی آنها را ” سربازان توطئه ای بین المللی بر علیه ترکیه” خواندند. هیچ یک از آنها نمی توانست ببیند که در این “بازی بزرگ”، سربازی که به ردیف آخر صفحه شطرنج می رسد به “وزیر” ارتقا پیدا می کند.

برای اولین بار پس از شروع انتشار، ان. تی. وی. تاریخ دست به چاپ یک شماره ویژه زده است. این شماره به جنبش  پارک قزی و تمامی رویدادها، مسایل، مباحث، تحلیلها، و تفسیرهای مربوط به آن اختصاص داده شده است. هدف ما انعکاس و “ثبت تاریخ همزمان با رویداد آن” و افزودن به مطالب تاریخی موجود برای آیندگان است.

ما به عنوان ان. تی. وی. تاریخ، در اینجا این شماره را به تمام کسانی که جان خود را از دست دادند، به خانواده هایشان، به آسیب دیدگان و آنهایی که نقص عضو پیدا کردند و به تمام آنهایی که رنج می کشند و احساس دلسردی وناامیدی می کنند تقدیم می کنیم.

باشد که با همه ی تفاوت ها در دنیایی پر از صلح و برادری زندگی کنیم.

گورسل گونسو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s